Klassieke homeopathie; Wat is dat?

Het woord homeopathie is afgeleid van de Griekse woorden homoios (gelijksoortig) en pathos (het lijden).

Het is een geneeswijze, die ervan uit gaat dat het gelijke met het gelijke(nde) wordt genezen. Dat wil zeggen dat een stof (middel) die klachten teweegbrengt bij een gezond persoon, juist diezelfde klachten bij een zieke kan genezen. Men noemt dit de gelijksoortigheidsregel ofwel het similia-principe.

De homeopathische geneeskunde treffen we in eenvoudige woorden al aan in oude Egyptische tempels en bij de oude Grieken (± 1200 v. Chr.). Ook Hippocrates (460-359 v. Chr.) stelde dat: "een ziektetoestand wordt verdreven door middelen, die daarop gelijkende verschijnselen tevoorschijn roepen".

De grondlegger van de homeopathie was Samuel Hahnemann. Hij ontdekte dat mensen die een overdosis kinine binnenkregen, klachten vertoonden die leken op malaria, en dat kinine in homeopathische dosering malaria kon genezen. Hij maakte van deze geneeswijze een systematische methode. Zijn beroemde stelregel was: het gelijke wordt door het gelijke(nde) genezen: "Similia similibus curentur".

Sinds de tijd van Hahnemann heeft de homeopathie zich enorm ontwikkeld. Een opleiding tot homeopaat duurt tegenwoordig tot 6 jaar. Wereldwijd wordt deze geneeswijze reeds toegepast en neemt de populariteit ervan steeds meer toe. Momenteel consulteren zo’n half miljoen Nederlanders per jaar een homeopaat.

Consulten worden tegenwoordig door de meeste ziektekostenverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed.

Over gezondheid en ziekte:
Ieder mens bestaat uit een stoffelijk lichaam: benen, hoofd, hart, etc. Wat dat betreft zijn wij allen gelijk. Maar wij bestaan ook uit iets onstoffelijks. Iets dat ons tot individuele, levende, voelende, denkende en functionerende wezens maakt, met onze eigenaardigheden en karaktertrekken. Zonder dat onstoffelijke zouden wij niet leven.

Hahnemann noemt dit de levenskracht, het levensbeginsel. Andere benamingen zijn: geest, energie, ziel, spirit, e.d. Alle normale functies van het menselijk organisme zijn te danken aan deze levenskracht. Zolang deze levenskracht vrij en harmonisch werkt, houdt die ons gezond; het is ons zelfherstellend of zelfgenezend vermogen. Hierdoor kan een wondje vanzelf genezen en zal een normale tegenslag goed verwerkt worden. Treedt er een verstoring op in de levenskracht dan nemen we de verschijnselen ervan waar in ons lichaam, denken, voelen en/of functioneren.

Allerlei factoren kunnen verstorend werken: kort- of langdurige spanning, gifstoffen, bacteriën, virussen, trauma's, weersomstandigheden, overgeërfde factoren, verkeerde lichaamshouding, etc. Of men kan klachten hebben na shock, verdriet, frustratie, of na inenting, of andere klachten van of sinds ...

Dus als de verstoring te sterk is en/of de levenskracht te zwak, voelt men zich niet goed; ongelukkig, zwak of ziek.

De homeopaat streeft ernaar snel, zacht, diepgaand en duurzaam de levenskracht te stimuleren ofwel het zelfgenezend vermogen te versterken en zo de mens in zijn geheel beter te maken dan voorheen, dus voordat zijn aandoening zich openbaarde.

Een 'holistische' geneeswijze:
De klassieke homeopathie beziet en behandelt de mens dus als totaliteit, als een geheel. Het is een 'holistische' geneeswijze.

Er wordt gekeken naar klachten en kenmerken op fysiek, emotioneel, psychisch en functioneel niveau. Deze klachten en kenmerken, die symptomen worden genoemd, worden niet gezien als aparte fenomenen die los staan van elkaar, maar als parallelle, onderling verbonden uit-drukkingen die tezamen één geheel vormen en een patroon laten zien. Samen geven zij een beeld, een symptoombeeld.

Zo'n symptoombeeld is geheel individueel; zo zal de één meer fysieke klachten hebben, en de ander meer psychische, emotionele of functionele. De een heeft b.v. concentratiestoornissen of wordt moe, de ander heeft een maagaandoening, astma, urineverlies of een huidprobleem, en weer een ander heeft angsten, verdriet, apathie, een fobie of manie/depressie. Vaak is er sprake van een combinatie van klachten.

De consulten:
Het eerste consult duurt tot zo'n anderhalf uur. U vertelt over uw klacht en over uzelf. Zoals eerder uitgelegd wordt er gekeken naar uw fysie¬ke, alsmede psychische en functionele gesteldheid. Daarom wil de homeopaat ook dingen van u weten die ogenschijnlijk niets met uw klacht te maken hebben. Zo kan er bijv. gevraagd worden naar andere klachten, uw (ziekte¬)geschiedenis, slaap- of eetgewoonten, dromen, of u kouwelijk bent, nerveus, wanneer de klachten verergeren, etc. Kortom: er wordt getracht een zo goed mogelijk beeld van u en uw klachten te krijgen om het passend geneesmiddel te kun¬nen voorschrijven.

De vervolgconsulten duren ± drie kwartier tot een uur. Er wordt dan besproken wat er gebeurd en veranderd is. Aan de hand van deze evaluatie wordt dan bekeken hoe de behandeling vervolgd wordt, mits nodig.

De prognose:
De prognose m.b.t. genezing van uw klacht(en) is geheel individueel. Het is afhankelijk van diverse factoren. Bijvoorbeeld: als een klacht al lang aanwezig is kan het ook langer duren voordat hij genezen is. Een acute klacht kan ook acuut weer verdwijnen. Ook uw gestel (uw constitutie), het geneesmiddel en de potentie hiervan spelen hierbij een rol.

Dat homeopathie altijd langzaam werkt is overigens een fabeltje. Een klassiek homeopathisch geneesmiddel kan soms binnen een paar minuten werken, soms duurt dat een paar uur of een paar dagen.

De homeopathische geneesmiddelen:
►Kunnen gemaakt zijn van o.a. plantaardige, dierlijke, minerale of metalen stoffen. Onverdund en in hoge dosering kunnen deze stoffen ook klachten/symptomen veroorzaken (toxicologie), dus een ziektebeeld geven. Dit noemt men het geneesmiddelbeeld.

►Zij worden gepotentieerd.
Letterlijk betekent potentiëren: krachtig maken. Potentiëren geschiedt volgens een bepaald schud- en verdunningsproces. Hierdoor wordt de medicinale werking verhoogd, terwijl de bijwerkingen afnemen.

De homeopathische geneesmiddelen die u bij de drogist zelf kunt kopen zijn medicijnen met een lage potentie. Een homeopaat schrijft echter meestal veel hogere potenties voor, omdat deze veel dieper en duurzamer werken. Het kiezen van zo’n middel is dan ook zeer specialistisch en dient zorgvuldig te geschieden.

►U krijgt 1 enkelvoudig geneesmiddel: omdat het middel precies past bij u als individu, in uw situatie, op dit moment of deze actuele periode. Op uw totaalbeeld dus.

►Er wordt gewerkt met een minimale dosering.
Deze dosering wordt individueel afgesteld. Soms kan een middel heel lang werken, bijv. 2 maanden of zelfs langer. U krijgt in dat geval maar 1 dosis van het middel gedurende die periode.

U slikt al medicijnen:
Reguliere medicijnen en homeopathische medicijnen kunnen in de regel goed naast elkaar genomen worden.

Voor wie is homeopathie?
Homeopathie is toepasbaar bij iedereen: baby's, kinderen, jongeren, volwassenen, de ouder wordende mens en ook bij dieren. Een homeopatische behandeling is niet schadelijk voor zwangere vrouwen en de baby. Juist dán is het prettig als u op een natuurlijke wijze uw klachten kunt aanpakken. Een homeopatisch geneesmiddel kent immers geen bijwerkingen.

Welk soort klachten zijn behandelbaar met homeopatie?
Omdat de homeopaat de mens altijd in zijn totaliteit behandeld, kan hij/zij een breed scala aan acute, chronische of steeds terugkerende klachten behandelen.

Voorbeelden zijn:
allergie, ADHD, autisme, angsten, blaasontstekingen, burn-out, bevallingsklachten, botpijnen, bedplassen, chronische vermoeidheid, depressie, dwangneurosen, darmproblemen, eetproblematiek, eenzaamheid, epilepsie, griep, gebroken been dat niet goed wil helen, hartkloppingen, hoofdpijn, hyperventilatie, huidproblemen, impotentie, klachten na vaccinatie, kinkhoest, longproblemen, levensmoeheid, leerproblemen, leven na incest, ME, MS, menstruatieklachten, mazelen, migraine, nooit meer de oude na een ongeluk, neurosen, onbegrepen klachten, onvruchtbaarheid, pijn, pijn op de borst, paniekaanvallen, parkinson, pijnlijke knobbels in de borsten, relatieproblematiek, reuma, RSI, stotteren, seksuele problemen, sportblessures, slaapproblemen, stemmen in het hoofd, sinusitis, taaislijmziekte, teveel transpiratie, vaak terugkerende verkoudheid, verdriet, vergeetachtigheid, verslavingen, whiplash, zwangerschaps- en bevallingsklachten,
en vele andere klachten...

Bron: 
E. Waasdorp. Homeopate. Lid NVKH. Praktijk in Amsterdam