Antisociale persoonlijkheidsstoornis

Wat is een antisociale persoonlijkheidsstoornis?

Mensen met een an­ti­so­ci­a­le per­soon­lijk­heids­stoor­nis kunnen zich moei­lijk in anderen ver­plaat­sen, han­de­len im­pul­sief en zijn snel agres­sief.

Niet zelden leidt deze ern­sti­ge psy­chi­a­tri­sche stoor­nis tot straf­baar gedrag, variërend van van­da­lis­me tot ern­sti­ge vormen van geweld, met ge­van­ge­nis­straf of zelfs tbs als gevolg.

Preventie van antisociale persoonlijkheidsstoornissen

Om te voor­ko­men dat iemand met een antipersoonlijkheidsstoornis strafbaar gedrag gaat vertonen, zijn ef­fec­tie­ve me­tho­den be­schik­baar zoals kin­de­ren sti­mu­le­ren in hun cog­ni­tie­ve ont­wik­ke­ling en coachen van ouders.

Zulke pre­ven­tie is be­lang­rijk, want ge­ne­zing van de an­ti­so­ci­a­le per­soon­lijk­heids­stoor­nis op vol­was­sen leef­tijd is nog niet mo­ge­lijk. Wel kunnen cog­ni­tie­ve ge­drags­the­ra­pie en me­di­ca­tie dan helpen om het gevaar voor anderen te be­per­ken.

Reactie plaatsen